Kohleterminal – PANSN

Nantes Saint-Nazaire, Frankreich
Foto : Alain Caste, © Sammode